האפקט הפוטואלקטרי 1


אור באורך גל של 400nm פוגע במשטח מתכת וגורם לפליטה של אלקטרונים.

כאשר אור בעל אורך גל של 300nm ובאותה עצמת הארה פוגע באותו משטח, (סמן את התשובה הנכונה ונמק את בחירתך)

א. יותר אלקטרונים יפלטו מהמתכת

ב. האנרגיה הקינטית של האלקטרונים הנפלטים תהיה גבוהה יותר

ג. שני ההיגדים הראשונים נכונים

ד. אף אחד משני ההיגדים הראשונים אינו נכון

נימוק: ________________________________________________________

_____________________________________________________________

  לנוחותכם השאלה כקובץ word