שאלה 1

ענו על השאלות הבאות שמתייחסות למאפייני הניסוי המוזכר בקטע (שמופיע בעמוד הפתיחה לשאלה):

א. מהי שאלת המחקר?

ב. מהי קבוצת הבקורת?

ג. מהו המשתנה המשפיע (הבלתי תלוי)?

ד. מהו המשתנה המושפע (תלוי)? ה. מהי התוצאה?

השאלות