דרישות וקריטריונים להערכה

הסבר כללי
התלמיד מקבל בתחילת הבחינה את הציוד לביצוע הניסוי וטופס בחינה. הטופס כולל שאלות תאורתיות, טבלאות למילוי, נייר מילימטרי ושאלות המתיחסות לעיבוד הנתונים של הניסוי.
שאלון הבחינה מדריך את התלמיד, כיצד לחבר את מערכת הניסוי, ומורה לו אילו מדידות עליו לבצע. הנושא יכול להיות מכל נושאי החובה הנלמדים ב- 5 יחידות, או בנושא שלא נלמד בכיתה. במקרה השני ההוראות מפורטות יותר ועשויות לכלול גם נוסחא, או הסבר קצר על התופעה.
בניסוי נבדקת בעיקר הגישה הכללית של התלמיד לביצוע העבודה ושליטתו במיומנויות המעבדה.
החל במועד קיץ תשס"ז יכלול שאלון הבחינה שתי שאלות הקשורות לניסויי החובה (לאו דווקא מהתחום של ניסוי החקר). על התלמיד יהיה לענות על אחת משאלות אלה. משקלה של שאלה זו יהיה 10% מציון הבחינה.

ביצוע הניסוי
על פי ההוראות הרשומות בדף הבחינה התלמיד ירכיב בעצמו את מערכת הניסוי מתוך הרכיבים המונחים לפניו, ויבצע את המדידות הנדרשות. 

תכנון המדידות
הנבחן צריך לבצע מספר סביר של מדידות.

הצגת תוצאות מדידה ע"י טבלה
הנבחן צריך לדעת לסכם את תוצאות הניסוי בטבלאות, הנושאות את שמות הגדלים הפיזיקליים שמדד, בצירוף יחידותיהם.

הצגת תוצאות מדידה בגרף
הנבחן נדרש להציג את תוצאות הניסוי בגרפים המתאימים לחישוב הגדלים הפיזיקאליים שהוגדרו במטרות הניסוי. יש לזהות את הפונקציה המתמטית המתאימה לכל גרף (ולא להחליף צירים). יש לפרוש את הנקודות בקנה מידה מתאים. יש לסמן שמות הצירים, תדריג מתאים על הצירים ויחידות לכל ציר. את הגרף ניתן לשרטט באופו ידני או ממוחשב, בהתאם להנחיות הבוחן.
הניקוד עבור שרטוט גרפים ניתן על:
- שימוש בסרגל.
- בחירה נכונה של הצירים.
- לשמות הצירים והיחידות.
- לקנה מידה נכון וסביר.
- למיקום הנקודות.
- להעברה סבירה של הגרף.

קו מגמה
על הנבחן להעביר את הקו האופטימלי, ולהתעלם מחריגות המדידה.

טרנספורמציה מתמטית
במידה והתלות אינה ליניארית, צריך לדעת לבצע טרנספורמציה מתמטית ע"י פעולה חשבונית על עמודת ערכים, על מנת לקבל בגרף תלות ליניארית.

בניית גרף וניתוחו
יש להשוות את הקו הישר שקיבל התלמיד בניסוי, עם הפונקציה הפיזיקאלית שמתארת את התופעה. מן ההשוואה יקבע הנבחן אילו גורמים קובעים את השיפוע ואת נקודות החיתוך של הקו עם הצירים. הנבחן צריך להיות מודע למשמעות הפיזיקאלית של הגדלים האלה, ומן ההשוואה יוכל לחשב גורמים אחדים.
חישוב השיפוע
- יש להקפיד על הצבת נקודות מהגרף ולא מטבלת הנתונים.
- יש להקפיד לקחת שתי נקודות על הגרף שאינן קרובות מדי זו לזו.
אופן ביצוע החישובים
- רישום נוסחה.
- הצבת הנתונים בנוסחה.
- הצגת תוצאת החישוב.
- רישום יחידות מדידה נכונות לגודל הפיזיקאלי המחושב.
- יש להקפיד על מספר ספרות רלבנטי אחרי הנקודה העשרונית.

גורמי שגיאה
התלמיד צריך לזהות גורמי שגיאה אפשריים בניסוי, להציע דרכי שיפור הדיוק, ולענות על שאלות הקשורות לנושאי הבחינה.

שגיאה יחסית
מכיוון שבניסוי התלמיד לא צריך לגלות דברים חדשים, אלא לאמת דברים מוכרים, הוא צריך לדעת להעריך את אחוז הדיוק של ממצאיו בהשוואה, למשל, עם הערך הידוע של הגודל הפיסיקאלי הנתון.

מתכונת החקר