שאלון החקר לנבחני משנה ולאקסטרנים

עדכון אחרון: 11.10.2007

שאלון החקר הוא מבחן דמוי מעבדה, שאיננו מצריך ציוד ומיועד רק לנבחני משנה ולנבחנים אקסטרנים.

על הנבחנים בשאלון זה להגיע לבחינה מצוידים במחשבון מדעי, בסרגל רגיל, בעט ובעפרון (לחישובים וסרטוטים), ובתעודה מזהה.

בשאלון זה הנבחן נדרש:
1. לבצע מדידות לפי ההנחיות בשאלון.
2. לצייר גרפים ולעבד את תוצאות מדידותיו (בעיבוד ידני או בגיליון אלקטרוני, לפי האפשרויות במקום). 
3.  להגיע למסקנות המבוססות על עיבוד הנתונים, ולענות על השאלות הקשורות לניסוי, המתואר בשאלון.
4. לענות על שאלה העוסקת בניסויי חובה. החל במועד קיץ תשס"ז יכלול שאלון הבחינה שתי שאלות הקשורות לניסויי החובה (לאו דווקא מהתחום של ניסוי החקר). על התלמיד יהיה לענות על אחת משאלות אלה. משקלה של שאלה זו יהיה 10% מציון הבחינה.

ניסויי החובה לתלמידי מתכונת החקר במעבדה
(1) יישומי החוק השני של ניוטון עבור מערכת דו-גופית
(2) שימור תנע והיבטי אנרגיה בשני ממדים
(3) כא"מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית
(4) השדה המגנטי של סליל דק
(5) שבירת האור
(6) עדשות
(7) האפקט הפוטואלקטרי

שירטוט הגרף באמצעות מחשב:
כל תלמיד אמור לרכוש מיומנות בסיסית בעיבוד תוצאות ניסוי הן באמצעות גיליון אלקטרוני והן באופן ידני. בעת הבחינה יידרשו מספר תלמידים, בבחירה אקראית של המשגיח – ככל שהתשתית מאפשרת - להגיש את עבודתם (טבלת נתונים, גרפים, וכו')  בעיבוד ממוחשב, ולצרף את ההדפסה (ועליה מדבקה אישית ללא שם)  לשאלון.  הגרף הממוחשב צריך להיות באיכות של הגרף הידני בגודל של  כחצי דף  A4 לפחות,  עם סמלים ויחידות לצירים, וקווי רשת.

שאלונים לדוגמא ניתן למצוא באתר משרד החינוך. בשם המקצוע יש לרשום פיסיקה (ולא פיזיקה).

מתכונת החקר