דרישות וקריטריונים להערכה

ביצוע הניסוי
א. כל תלמיד יגיש לבוחן תלקיט (פורטפוליו), המכיל את כל הפעילויות שביצע במעבדה, בהקשר ל-10 הניסויים עליהם הוא נבחן, והמלוות בהערות ובערכת המורה לפיזיקה. הבוחן יהיה רשאי לשאול שאלות ביחס לתלקיט. משקל התלקיט והשאלות עליו יהיה 10% מציון בחינת המעבדה.
ב. כל תלמיד יוציא פתק מתוך מאגר פתקים בו על כל פתק רשום שם של ניסוי אחד.
ג. התלמיד ירכיב בעצמו את מערכת הניסוי מתוך הרכיבים המונחים לפניו. רק בניסויים מורכבים (על פי החלטת הפיקוח) ניתן להיעזר בתרשים המוכן מראש ליד מרכיבי המערכת. עם תום הניסוי, התלמיד יפרק את הערכה ויחזירה למצב המאפשר ביצוע ניסוי נוסף במערכת זו.

תכנון המדידות
הנבחן צריך לבצע מספר סביר של מדידות.

הצגת תוצאות מדידה ע"י טבלה
הנבחן צריך לדעת לסכם את תוצאות הניסוי בטבלאות, הנושאות את שמות הגדלים הפיזיקליים שמדד, בצירוף יחידותיהם.

הצגת תוצאות מדידה בגרף
הנבחן נדרש להציג את תוצאות הניסוי בגרפים המתאימים לחישוב הגדלים הפיזיקאליים שהוגדרו במטרות הניסוי. יש לזהות את הפונקציה המתמטית המתאימה לכל גרף (ולא להחליף צירים). יש לפרוש את הנקודות בקנה מידה מתאים. יש לסמן שמות הצירים, תדריג מתאים על הצירים ויחידות לכל ציר. את הגרף ניתן לשרטט באופן ידני או ממוחשב, בהתאם להנחיות הבוחן.
הניקוד עבור שרטוט גרפים ניתן על:
- שימוש בסרגל.
- בחירה נכונה של הצירים.
- לשמות הצירים והיחידות.
- לקנה מידה נכון וסביר.
- למיקום הנקודות.
- להעברה סבירה של הגרף.

קו מגמה
על הנבחן להעביר את הקו האופטימלי, ולהתעלם מחריגות המדידה.

טרנספורמציה מתמטית
במידה והתלות אינה ליניארית, צריך לדעת לבצע טרנספורמציה מתמטית ע"י פעולה חשבונית על עמודת ערכים, על מנת לקבל בגרף תלות ליניארית.

בניית גרף וניתוחו
יש להשוות את הקו הישר שקיבל התלמיד בניסוי, עם הפונקציה הפיזיקאלית שמתארת את התופעה. מן ההשוואה יקבע הנבחן אילו גורמים קובעים את השיפוע ואת נקודות החיתוך של הקו עם הצירים. הנבחן צריך להיות מודע למשמעות הפיזיקאלית של הגדלים האלה, ומן ההשוואה יוכל לחשב גורמים אחדים.
חישוב השיפוע
- יש להקפיד על הצבת נקודות מהגרף ולא מטבלת הנתונים.
- יש להקפיד לקחת שתי נקודות על הגרף שאינן קרובות מדי זו לזו.
אופן ביצוע החישובים
- רישום נוסחה.
- הצבת הנתונים בנוסחה.
- הצגת תוצאת החישוב.
- רישום יחידות מדידה נכונות לגודל הפיזיקאלי המחושב.
- יש להקפיד על מספר ספרות רלבנטי אחרי הנקודה העשרונית.

גורמי שגיאה
התלמיד צריך לזהות גורמי שגיאה אפשריים בניסוי, להציע דרכי שיפור הדיוק, ולענות על שאלות הקשורות לנושאי הבחינה.

שגיאה יחסית
מכיוון שבניסוי התלמיד לא צריך לגלות דברים חדשים, אלא לאמת דברים מוכרים, הוא צריך לדעת להעריך את אחוז הדיוק של ממצאיו בהשוואה, למשל, עם הערך הידוע של הגודל הפיסיקאלי הנתון.

רקע תיאורטי
התלמיד צריך לגלות בקיאות ברקע התיאורטי הקשור לתופעה הפיזיקאלית הנבדקת בניסוי עליו הוא נבחן.

קריטריונים להערכה
עבודת הנבחן תוערך על פי הקריטריונים הבאים:
- הצגת מטרות הניסוי ורקע תיאורטי.
- בניית מערכת הניסוי. 
- ביצוע מדידות. 
- עיבוד תוצאות. 
- הסקת מסקנות. 
-  סדר ואירגון.
- התלקיט ושאלות ביחס לתלקיט
 

מתכונת רגילה