הנחיות לביצוע הפעילויות ולדיווח עליהן

הדיווח בכתב יעשה בזוגות ויכלול:

1.      רקע תיאורטי (לא יעלה על 2 עמודים)

-          היכרות קבוצות של חלקיקים אלמנטאריים (לפטונים, הדרונים ובתוכם בריונים ומזיונים)

-          מספרים קוונטיים חשובים (כגון: מספר בריוני, מספר לפטוני)

-          חוקי שימור בסיסיים (אנרגיה, תנע, מטען חשמלי וכדומה)

-          הצגת ריאקציות בין חלקיקים אלמנטאריים בעזרת דיאגרמות פיינמן (למשל: התפרקות של חלקיק W+).

-          כ- 5 שאלות לחוקרים בעקבות הרקע התיאורטי אליו נחשפו

2.      תיעוד של הפעילות שנערכה במכון ויצמן (לא יעלה על 10 עמודים)

-          תיאור של מערכת הניסוי: גלאי האטלס

-          דרכים לפענוח תמונות מהגלאי תוך מתן דוגמאות ליישומן – בעזרת קובץ הוראות לביצוע פעילות מס' 1

-          ריכוז של התוצאות ע"י טבלת שכיחויות

-          ניסוח מסקנות ותיאור של הקשר בינן לבין תוצאות הניסוי והרקע התיאורטי.

3.      תיעוד של פעילות נוספת שבוצעה בבית/בכיתה (לא יעלה על 10 עמודים)

-          זיהוי תהליכי התפרקות של חלקיק ה-Z בעזרת סימולטור של ATLAS תוך מתן דוגמאות – בעזרת קובץ הוראות לביצוע פעילות מס' 2

-          מדידת מסת ה-Z בוזון והפקת גליון של תוצאות מדידה

-          ניסוח מסקנות ותיאור של הקשר בינן לבין תוצאות הניסוי והרקע התיאורטי.

4.      סיכום של הפעילות הכוללת רפלקציה. (לא יעלה על עמוד אחד)

-          בתחום החקר: במרכז פעילות זו מיומנות עיבוד הממצאים. בביצועה יש לעשות שימוש מושכל במגוון רחב של קריטריונים. הראה דוגמה לשיפור במיומנות זו במהלך ההפעלות.

-          בתחום התוכן: הבא דוגמה אחת למושג/עקרון וכדומה עליו למדת לראשונה בפעילות זו, ודוגמה אחת לידע שהיה קיים ופעילות זו תרמה לך להבנתו טוב יותר ותאר כיצד.


  הוראות לביצוע פעילות מס' 1
  טבלת שכיחויות
  הוראות לביצוע משימה מס' 2
  גליון של תוצאות מדידה למשימה 2